Издаје потврде о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода

Министарство рударства и енергетике

Издаје потврде о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода

Кратак опис услуге: Ресурси и резерве минералних сировина, ресурси и резерве подземних вода, као и геотермални ресурси, утврђују се на основу Елабората о резервама и/или ресурсима, који оцењује стручна Радна група коју именује Министар. Уколико је оцена Елабората позитивна, Министарство издаје Решење – потврду о утврђеним и разврстаним резервама и/или ресурсима.

Категорије лица која имају право на услугу: Носилац истраживања, тј. привредно друштво, односно правно лице и предузетник које је претходно од надлежног органа добило одобрење за геолошка истраживања.

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца.

Ова услуга се пружа на основу члана 52. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015).

Уз захтев за издавање потврде о ресурсима и резервама носилац истраживања подноси:

  1. фотокопија одобрења за истраживање или одобрења за задржавање права на истражни простор, односно одобрења за експлоатацију и /или експлоатационо поље;
  2. прегледна карта у одговарајућој размери са координатама преломних тачака утврђених ресурса и резерви минералних сировина и подземних вода или геотермалних ресурса;
  3. елаборат (елаборат о ресурсима и резервама чврстих минералних сировина / елаборат о ресурсима и резервама нафте, кондезата и природних гасова / елаборат о ресурсима и резервама подземних вода / елаборат о петрогеотермалним ресурсима за потребе добијања геотермалне енергије).
  4. извештај компетентног лица геолошке струке и компетентног лица рударске струке о стручној оцени - ревизији елабората о ресурсима и резервама минералних сировина, односно извештај стручног лица геолошке струке о стручној оцени - ревизији елабората о ресурсима и резервама подземних вода или петрогеотермалних ресурса;
  5. доказ о плаћеној републичкој, односно покрајинској административној такси за оверу ресурса и резерви минералних сировина, подземних вода и геотермалних ресурса;
  6. доказ о праву коришћења података и резултата истраживања који су резултат геолошких истраживања другог привредног субјекта или су резултат основних и примењених геолошких истраживања финансираних из буџета Републике Србије, ако су коришћени у изради елабората.

* НАПОМЕНА: до именовања компетентних лица, ревизију односно стручну оцену елабората обављаће стручна лица које именује Министар

Подносилац захтева сноси трошкове стручне оцене-ревизије елабората.

Образац за подношење Захтева за издавање потврде о ресурсима и резервама можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 5)

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Нечелника Одељења за геолошка истраживања и рударство Велизара Николића (velizar.nikolic@mre.gov.rs).

Потврду о ресурсима и резервама издаје Министарство у форми решења, које је коначно и против кога се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште.

Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/продужава одобрење за геолошка истраживања

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Одобрава задржавање права на истражни простор

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје потврде о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/мења одобрењe за експлоатационо поље продужава рок за почетак извођења радова из одобрења

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ продужава рок важења/мења одобрена граница и одређује да престаје да важи одобрење за експлоатацију неметаличних минералних сировина за грађевинске материјале

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ мења граница експлоатационог поља из одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за ручно испирање племенитих метала и других минерала

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ продужава рок важења и одређује да престаје да важи одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за пуштање у пробни рад рударског објекта

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за употребу рударских објеката

01.12.2020.