Издаје/укида/одобрење за употребу рударских објеката

Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за употребу рударских објеката

Кратак опис услуге: Рударски објекат изграђен по главном и допунском рударском пројекту може се користити када се прибави одобрење за употребу рударског објекта, које се издаје решењем надлежног органа из члана 101. став 1. Закона.

Категорије лица која имају право на услугу:Носилац експлоатације

Начин на који се услуга може добити: Подношењем захтева надлежном органу

Рок за пружање услуге: Очекивани рок у коме надлежни орган одлучује по захтеву странке је два месеца. Стварни рок је 15 – 30 дана.

Ова услуга се пружа на основу члана 107. до 111. Закона о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. Гласник РС'', број 101/2015) и Правилника о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката („Службени гласник РС“, број 40/97)

Образац за подношење Захтева за издавања одобрења за употребу рударских објеката можете преузети ОВДЕ. (образац бр. 17)

Уз захтев се подноси:

 1. Подаци о подносиоцу захтева – носиоцу експлоатације
 2. Назив рударског објекта за који се тражи технички преглед
 3. Назив главног/допунског рударског пројекта по коме је изграђен рударски објекат
 4. Решење којим је одобрено извођење рударских радова по главном/допунском рударском пројекту
 5. Решење којим је одобрено пуштање у пробни рад рударског објекта (уколико постоји)
 6. Сагласност/дозвола других органа или организација ако је посебним законом прописана обавеза претходног прибављања истих

Уз захтев се подноси на увид:

 1. главни и допунски рударски пројекат на основу кога се изводе радови, односно на основу којег је издато одобрење за извођење радова;
 2. други пројекти и документација о изменама које су вршене у току извођења радова;
 3. докази о испитивању квалитета материјала уграђеног у рударски објекат;
 4. докази о извршеним испитивањима конструкција уређаја, постројења и опреме у погледу њихове носивости, техничке исправности и безбедности;
 5. документација о резултатима пробног рада, ако је пробни рад на објекту вршен.

За подношење захтева за издавање наведених решења из области рударства и геологије, подносилац је дужан да достави потврду о уплаћеној републичкој административној такси.

Наведени захтеви се могу поднети непосредно или путем поште писарници Министраства на адресу ул.Омладинских Бригада 1, 11070 Нови Београд. Информације о току поступка се могу добити од Шефа Одсека за рударство Драгане Јелисавац Ердељан (dragana.jelisavacerdeljan@mre.gov.rs)

Употребна дозвола се издаје ако се утврди:

 1. да је рударски објекат или његов део изграђен у складу са рударским пројектом на основу кога је издато одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова, у складу са прописима чија је примена обавезна при изградњи рударских објеката;
 2. да су испуњени прописани услови у погледу мера безбедности и здравља на раду, заштите вода, заштите од пожара, заштите животне средине и други прописани услови за изградњу и коришћење те врсте објеката;
 3. да су прибављене сагласности других органа у складу са посебним прописима, на основу услова издатих у процедури прибављања одобрења за вршење експлоатације;
 4. да је решењем надлежног органа за заштиту од пожара утврђена подобност објекта за употребу у погледу спроведености мера заштите од пожара предвиђених у техничкој документацији у складу са посебним прописом.

Испуњеност услова утврђује се техничким прегледом објеката, који обухвата, према намени рударског објекта, технички преглед рударских, машинских и грађевинских радова, електричних постројења (уређаја и инсталација), постројења за заштиту од пожара и постројења за заштиту животне средине, заштиту вода, као и технички преглед рударске опреме и постројења.

Технички преглед рударског објекта врши комисија коју образује Министарство предузеће, односно друго правно лице коме Министарство повери вршење техничког прегледа.

ПРАВНО СРЕДСТВО: Решење Министарства о издавању употребне дозволе је коначно и против њега се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у року од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се предаје Управном суду непосредно или путем поште. Уколико је конкретно решење донео надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе жалба се подноси министру у року од 30 дана од дана пријема решења.

Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/продужава одобрење за геолошка истраживања

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Одобрава задржавање права на истражни простор

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје потврде о ресурсима и резервама минералних сировина и подземних вода

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/мења одобрењe за експлоатационо поље продужава рок за почетак извођења радова из одобрења

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ продужава рок важења/мења одобрена граница и одређује да престаје да важи одобрење за експлоатацију неметаличних минералних сировина за грађевинске материјале

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ мења граница експлоатационог поља из одобрења за експлоатацију минералних ресурса за добијање природних грађевинских материјала

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за ручно испирање племенитих метала и других минерала

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ продужава рок важења и одређује да престаје да важи одобрење за изградњу рударских објеката и/или извођење рударских радова

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за пуштање у пробни рад рударског објекта

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/одобрење за употребу рударских објеката

01.12.2020.