Сектор за геологију и рударство

Министарство рударства и енергетике

Издаје одобрење за пренос одобрења за експлоатацију или одобрења за експлоатационо поље

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје/укида/ одобрење за извођење рударских радова по рударском пројекту на истраживању чврстих минералних сировина

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје изводе из катастра и књиге службених исправа

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Уступа на коришћење податке и документацију основних и примењених геолошких истраживања

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Даје мишљења поводом примене одредби Закона о рударству и геолошким истраживањима

01.12.2020.
Министарство рударства и енергетике

Издаје се потврда о гаранцији порекла минералне сировине-ресурса

01.12.2020.