10.08.2023. - ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ПРЕВОЗНИК доо БЕОГРАД-ЗЕМУН - Решење о одбацивању захтева

Решење о одбацивању захтева PRIVREDNOG DRUŠTVA PREVOZNIK doo BEOGRAD-ZEMUN, ул. Карађорђев Трг 40C, за издавање сагласности за складиштење нафте, деривата нафте и биогорива за сопствене потребе, објављује се на Огласној табли Министарства на основу члана 78. став 1. тачка 1) и става 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење и 2/23- одлука УС РС), због немогућности другог начина достављања (достава покушана, писмено враћено). Сматра се да је јавно достављање решења, извршено по истеку рока од 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа, сагласно одредбама члана 78. став 3. Закона о општем управном поступку. Постављено дана 10. августа 2023. године.