Сектор за енергетску ефикасност и климатске промене

У Сектору за енергетску ефикасност и топлане обављају се послови који се односе на: енергетику Републике Србије на системском нивоу; усклађивање развоја енергетских сектора на националном и локалном нивоу; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и усклађивање прописа са прописима Европске уније; израду техничких прописа из ове области, као и анализу ефеката примене тих прописа; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у овој области; комуналну енергетику; рационалну употребу енергије и енергетску ефикасност; климатске промене у области енергетике и заштите животне средине; анализу инфраструктурних потреба и планирање и израду предлога програма локалне комуналне инфраструктуре; сарадњу и комуникацију са међународним развојним и финансијским институцијама које се баве финансирањем локалних комуналних пројеката; координацију активности учесника у пројектима локалне комуналне инфраструктуре, као и други послови из делокруга Сектора.

 

ОБАВЕШТЕЊА

ТАКСЕ

  • Tакса за издавање лиценце за обављање послова eнергетског менаџера износи 970,00 динара.
  • Tакса за издавање уверења о положеном испиту за eнергетског менаџера износи 480,00 динара.

(Наведени износи важе од 1. јула 2023. године, према усклађеним динарским износима из Тарифе републичких административних такси)