Надлежности и организациона структура

У Управи за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (у даљем тексту: Управа) обављају се извршни и стручни послови који се односе на :

припрему предлога годишњег програма финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности; у складу са основним актима политике енергетске ефикасности о другим актима и прописима; које Министарство подноси Влади ради доношења; припрема предлоге пројеката и спроводи пројекте енергетске ефикасности који се финансирају средствима Европске Уније; других међународних фондова и билатералних донација; учествује у припреми међународних споразума из области енергетске ефикасности; спроводи све активности у вези са доделом средства подстицаја за спровођење мера енергетске ефикасности и друге активности ради подстицања енергетске ефикасности, а нарочито: припрема и организација спровођења јавних позива, преглед пријава, утврђивање основа за реализацију доделе средстава, утврђивање корисника којима се средства додељују и друго; прати реализацију остварених уштеда енергије и смањење емисија СО2 остварених спровођењем активности које је подстицао, као и ефекте подстицаја и о томе извештава Владу; преко Министарства извештава Владу о реализацији годишњег програма финансирања мера политике енергетске ефикасности и за суфинансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности у јавном и стамбеном сектору; учествује у припреми НЕКП и прописа из области енергетске ефикасности, које припремају Министарство и Министарство надлежно за област грађевинарства; закључује уговоре са корисницима средстава и друге уговоре из своје надлежности; учествује у припреми стручних мишљења из области енергетске ефикасности; учествује у доношењу Програма подизања свести из области енергетске ефикасности; организује спровођење активности на подизању свести, обука из области енергетске ефикасности и подржава друге извођаче таквих активности; пружање информација о могућностима финансијске подршке за примену мера енергетске ефикасности, организује пружање информација и савета о могућностима примене мера енергетске ефикасности, начину реализације енергетских услуга и о значају и могућностима спровођења енергетских прегледа; припрема посебне програме за примену мера енергетске ефикасности код енергетски угрожених и других купаца ради смањења енергетског сиромаштва, у сарадњи са Министарством надлежним за послове заштите животне средине; припрема планове, програме и пројекте којима се подстиче замена котлова на угаљ и мазут котловима на гас и дрвну биомасу - пелет, замена нискоефикасних пећи на угаљ и друга чврста горива високоефикасним пећима на дрвну биомасу, уградња соларних кровних колектора за производњу топлотне енергије, уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, као и уградња топлотних пумпи; обавља послове у вези са евиденцијом обвезника, обрачуном и плаћањем накнаде за унапређење енергетске ефикасност у складу са законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара и актима донетим на основу закона; обавља и друге послове утврђене законом.

За обављање послова из законом утврђеног делокруга Управе образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Одељење за спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности - Начелница: Сенида Тахирбеговић; email: senida.tahirbegovic@mre.gov.rs;
  • Група за припрему и спровођење програма и пројеката енергетске ефикасности који се реализују у сарадњи са међународним финансијским институцијама и донаторима - Руководилац: Маја Исаков; email: maja.isakov@mre.gov.rs; 
  • Група за припрему и спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности у секторима домаћинства, јавном сектору, индустрији, комерцијалном сектору и МСП;
  • Група за материјално-финансијске послове.