Сектор за електроенергетику

У Сектору за електроенергетику обављају се послови који се односе на: припрему стручних основа за израду стратегије развоја енергетике и програма остваривања стратегије у области електроенергетике односно електричне енергије; припрему извештаја о реализацији наведених стратешких докумената; припрему стручних основа за израду нацрта закона, предлога подзаконских аката и техничких прописа из ове области и усклађивање прописа са прописима Европске уније; припрему анализа ефеката примене тих прописа; давање мишљења на акте чији су предлагачи други државни органи и организације; праћење рада енергетских субјеката у области електроенергетике и то: праћење нивоа губитака у преносној и дистрибутивној мрежи, праћење прикључења на преносни и дистрибутивни електроенергетски систем, праћење квалитета испоручене електричне енергије, праћење сигурности снабдевања електричном енергијом, координацију послова у вези са пројектима и инвестицијама у области електроенергетике, праћење и учествовање у поступку реорганизације јавних предузећа и друштва капитала из области електроенергетике; реализацију Посебног акта Владе којим се јавним предузећима из области електроенергетике дају у својину непокретности које не представљају мрежу у смислу Закона о енергетици; израду аката која произлазе из других закона, а односе се на својину и инвеститорска права; припрему предлога мера Владе у случају поремећаја у раду електроенергетског система или поремећаја на тржишту електричне енергије; предузимање мера ради обезбеђивања услова за сигурно снабдевање електричном енергијом; издавање енергетских дозвола за објекте за производњу електричне енергије снаге преко 10 MW; припрему тендерске документације и спровођење тендера за избор гарантованог и резервног снабдевача; припрему предлога решења о изузећу од примене правила за приступ систему; праћење и анализу прописа којим се уређује заштита купаца електричне енергије; израду подзаконских аката из области заштите купаца електричне енергије; праћење и анализа прописа којима се уређује заштитa купаца електричне енергије и израда аката по жалбама на првостепена решења о статусу енергетски угроженог купца; израду предлога решења по жалбама на решења електроенергетских инспектора; припрему одговора на посланичка питања и питања по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја у области електроенергетике, као и други послови из делокруга Сектора.