Информације од јавног значаја Управе

Информације од јавног значаја

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, овим законом установљен је институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталаног државног органа, који је независан у вршењу своје надлежности.

Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, односно уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Ако орган власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним овим законом.

Одговорно лице у органу власти у складу са овом законом одређује једно или више службених лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја испред Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности је:

Сенида Тахирбеговић, начелник Одељењa за спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера унапређења енергетске ефикасности – senida.tahirbegovic@mre.gov.rs ;

 

Лица која обрађују захтеве за слободан приступ информацијама од јавног значаја:

Сандра Митић, Група за припрему и спровођење програма и пројеката финансирања активности и мера

унапређења енергетске ефикасности у секторима домаћинства, јавном сектору, индустрији, комерцијалном сектору и МСП – sandra.mitic@mre.gov.rs;

Сунчица Бојовић, Група за припрему и спровођење програма и пројеката енергетске ефикасности који се реализују у сарадњи са међународним финансијским институцијама и донаторима – suncica.bojovic@mre.gov.rs;

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

  • електронском поштом на адресу лица овлашћеног за решавање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја: senida.tahirbegovic@mre.gov.rs , и/или лицима која обрађују захтеве: sandra.mitic@mre.gоv.rs и suncica.bojovic@mre.gov.rs;
  • предајом на шалтеру писарнице која се налази на адреси: Београд, Немањина 22-26;
  • или путем поште на исту адресу.

Обавеза овлашћеног лица је да прима захтеве, обавештава тражиоца о поседовању информација и обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију, односно доставља информацију на одговарајући начин, одбија захтев решењем, предузима мере за унапређење праксе поступања са носачима информација, праксе одржавања носача информација, као и праксе њиховог чувања и обезбеђења.