Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

У Сектору за међународну сарадњу и европске интеграције обављају се послови који се односе на: израду, усаглашавање и закључивање међудржавних докумената којима се ствара државно-правни оквир за успостављање и развијање међународне сарадње у области рударства и енергетике; праћење и анализу међународно-правних инструмената; израду, усаглашавање и закључивање програма и протокола о сарадњи, као основних докумената којима се дефинишу конкретне области међународне сарадње у области рударства и енергетике; координацију и припрему потврђивања, односно приступања међународним уговорима; координацију спровођења мултилатералних споразума и сарадњу са секретаријатима мултилатералних споразума у циљу њиховог спровођења; праћење међународне политике у области рударства и енергетике и предлагање мера и активности за усклађивање националних приоритета и приступање међународној сарадњи; дефинисање приоритета, облика, садржаја и модалитета међународне сарадње, као и праћење њиховог остваривања; координацију припрема платформи за наступ представника Министарства на међународним састанцима, састанцима страна уговорница мултилатералних уговора из области рударства и енергетике; сарадњу са Енергетском заједницом, Међународном агенцијом за обновљиве изворе енергије, Енергетском повељом и Генералним директоратом за енергетику Европске комисије као међународним институцијама у области енергетике; управљање припремом докумената у преговарачком процесу за приступање ЕУ у оквиру Преговарачког поглавља „Енергетика”; израду стратешких докумената за приступање ЕУ у области рударства и енергетике; иницирање и координацију активности на идентификацији потреба за међународном помоћи сектора рударства и енергетике; праћење и анализу међународно-правних инструмената, политике ЕУ; координацију усаглашавања закона и других прописа са прописима ЕУ и другим међународним прописима у области рударства и енергетике; праћење правних тековина ЕУ из делокруга Министарства; припремање мишљења на нацрте закона и других прописа које припремају друга министарства, посебне организације и други органи и организације, односно прописе које доносе имаоци јавних овлашћења у складу са законом; реализацију претприступних пројеката ЕУ, као и други послови из делокруга Сектора.