* Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Управи за резерве енергената

Министарство рударства и енергетике - Управа за резерве енергената, на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-4569/2023 од 31. маја 2023. године, оглашава

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Министарство рударства и енергетике - Управа за резерве енергената, Београд, Немањина број 22-26;

II Радна места која се попуњавају:

 1. Радно место 142, руководилац Групе, у звању виши саветник, у Групи за Централно складишно тело - 1 извршилац.

Oпис послова: Руководи и планира рад Групе, пружа стручна упутства државним службеницима у Групи, координира и надзире њихов рад и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи; стара се о законитом и благовременом формирању, одржавању, инвестирању и извештавању о обавезним резервама; предлаже дугорочни, средњорочни и годишњи програм обавезних резерви и прати њихово остварење; одређује приоритете и предлаже мере и активности; сарађује и координира сарадњу са надлежним државним органима и међународним институцијама у погледу обављања послова у погледу формирања и функционисања система обавезних резерви; организује и прати реализацију међудржавних уговора и споразума који се односе на обавезне резерве; предлаже критеријуме инвестирања и програме инвестиционе изградње; прати остваривање дугорочног, средњорочног и годишњег програма; припрема предлог акта којим се ближе уређује стратегија и критеријуми набавки и уговарања у циљу формирања обавезних резерви; припрема извештаје ради достављања Влади на разматрање и усвајање; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 1. Радно место 144, за успостављање система обавезних резерви, у звању млађи саветник, у Групи за централно складишно тело- 1 извршилац.

 Опис послова: Учествује у успостављању и одржавању система обавезних резерви нафте, деривата нафте и природног гаса; учествује у припреми пројектних задатака; учествује у припреми предлога акта о садржају и начину вођења регистра; води регистар обавезних резерви; саставља месечне и коначне статистичке извештаје о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте, деривата нафте и обавезних резерви природног гаса; учествује у припреми одговарајућих информација и извештаја; учествује у одређивању приоритета и предлагању мера и активности; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области економске науке или стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

 1. Радно место 146, за подршку пословима јавних набавки у звању млађи саветник, у Групи за послове јавних набавки, финансијске и опште послове - 1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми предлога плана јавних набавки Управе; учествује у планирању и спровођењу поступака јавних набавки за потребе Управе; учествује у изради конкурсне документације за потребе спровођења поступка јавних набавки; обрађује захтеве за заштиту права понуђача; стара се о роковима за достављање понуда и доношење одлука; сарађује са странкама у поступку припремања понуда и приликом закључења уговора; израђује периодичне извештаје о спроведеним јавним набавкама; води евиденције о јавним набавкама; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

 Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:

 1. „Организација и рад државних органа РС“ - провераваће се путем теста (писмено).
 2. „Дигитална писменост“ - провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару).
 3. „Пословна комуникација“ - провераваће се путем симулације (писмено).

 Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако учесник конкурса поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције - Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја Службе за управљање кадровима о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који буду испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, вршиће се провера посебних функционалних компетенција, и то:

за радно место под редним бројем 1:

 посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови руковођења -управљање људским ресурсима базирано на компетенцијама - усменом симулацијом;

 • посебна функционална компетенција у одређеној области рада - стручно-оперативни послови -методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о утврђивању Годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви нафте и деривата нафте - усменом симулацијом.

за радно место под редним бројем 2:

 посебна функционална компетенција у одређеној области рада - стручно-оперативни послови - методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података - усменом симулацијом;

 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа - Правилник о вођењу регистра обавезних резерви нафте и деривата нафте и састављању месечних статистичких извештаја о количини, квалитету, структури и размештају обавезних и других резерви нафте и деривата нафте - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места - Закон о робним резервама - усменом симулацијом.

 за радно место под редним бројем 3;

 • посебна функционална компетенција у одређеној области рада - послови јавних набавки -методологију за заштиту права у поступку јавних набавки - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа - Закон о државној управи - усменом симулацијом;
 • посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места - Закон о општем управном поступку -  усменом симулацијом.

 Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, и савесност, посвећеност и интегритет, а за радно место под тачком 1. и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

 Интервју са комисијом и вредновање кандидата:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс се шаљу поштом на адресу: Министарство рударства и енергетике - Управа за резерве енергената, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или се предају непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике - Управе за резерве енергената, Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

V Лицe задуженo за давање обавештења о конкурсу: Драган Гојковић, 011/3604-420.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства рударства и енергетике или у штампаној верзији на писарници Управе за резерве енергената Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина бр. 22-26.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена:

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 2/23) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства рударства и енергетике - Управе за резерве енергената.

Кандидати који желе да конкуришу на више радних места, попуњавају пријавни образац за свако радно место посебно.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За сва три радна места радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

 Са учесницима конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступци ће се спровести, почев од 14. августа 2023. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени писаним путем на адресе које су навели у својим пријавама или путем електронске адресе.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило) или у просторијама Министарства рударства и енергетике - Управе за резерве енергената, Београд, ул. Краља Милана 36. Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 Напомене: Као државни службеник на извршилачком радном месту, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци - државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводе конкурсне комисије које је именовао в.д. директор Управе за резерве енергената.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mre.gov.rs) и огласној табли Министарствa рударства и енергетике - Управе за резерве енергената; на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Образац пријаве за свако радно место можете преузети испод.