* Интерни конкурс за попуњавање извршилачkог радног места у Министарству рударства и енергетике

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧKОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ


I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за развојне послове у области обновљивих извора енергије, у звању самостални саветник, Група за правне и управне послове у области обновљивих извора енергије, Сектор за обновљиве изворе енергије - 1 извршилац.

Опис послова: Припрема стручне основе за израду предлога закона, подзаконских аката и техничких прописа у области коришћења ОИЕ; припрема анализе ефеката прописа који се доносе у области коришћења ОИЕ; прати прописе Европске уније и других земаља у области коришћења ОИЕ и припрема стручне основе за њихову примену у Републици Србији у области електроенергетике, топлотне енергије и транспорта; обавља стручне послове у поступку издавања енергетских дозвола за објекте који користе ОИЕ инсталисане снаге до 10 MW и у поступку издавања других појединачних управних аката у области коришћења ОИЕ; прати реализацију стратешких докумената, као и спровођење активности дефинисаних стратешким документима у области коришћење ОИЕ из свог делокруга; учествује у припреми предлога пројеката из области коришћења ОИЕ који за циљ имају стварање услова за веће коришћење ОИЕ и учествује у њиховој реализацији; сарађује са релевантним институцијама и организацијама у земљи и иностранству и пружа потребне информације потенцијалним инвеститорима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од наjмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд.

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.
Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.
На интерном конкурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Провера посебних функционалних компетенција:

1. Посебна функционална компетенције у одређеној области рада - стручно-оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података) – провераваће се усменом симулацијом;
2. Посебна функционална компетенције за одређено радно место - планска документа, прописи и акти из надлежности и организације органа - (Закон о коришћењу обновљивих извора енергије) – провераваће се усменом симулацијом;
3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку) – провераваће се усменом симулацијом;

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs.

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа - провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или се предаје непосредно на писарници Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Алекса Терзић, контакт телефон: 011/3604444.

VIII Датум оглашавања: 10. октобар 2023. године.

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече 11. октобра 2023. године и истиче 18. октобра 2023. године.

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на интернет презентацији Министарства рударства и енергетике www.mre.gov.rs или у штампаној верзији на писарници Министарства рударства и енергетике, Београд, Немањина 22-26.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазу изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.
Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.
Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходну фазу изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства рударства и енергетике, Немањина 22-26, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку:
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 26. октобра 2023. године.
Провера посебних функционалних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), Нови Београд, Палата „Србија“.
Интервју са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама Министарства рударства и енергетике, Београд, Краља Милана 36.

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

Напоменe:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар рударства и енергетике. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и на интернет презентацији и огласној табли Министарства рударства и енергетике.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.


Д И Р Е К Т О Р

др Данило Рончевић