- Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan republike Srbije za period do 2030. sa vizijom do 2050. godine

13.6.2023.

ŠTA JE INTEGRISANI NACIONALNI ENERGETSKI I KLIMATSKI PLAN (INEKP)?

 

U cilju sprovođenja politike klimatske neutralnosti i dekabornizacije do 2050. godine kao i trasiranja puta ka energetskoj tranziciji, Republika Srbija je ratifikovala i potpisala niz međunarodnih akata. Ratifikacijom Sporazuma iz Pariza u okviru Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCC) iz 2015. godine Srbija je preuzela obavezu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i prihvatila potrebu sprovođenja mera i aktivnosti koje vode adaptaciji na izmenjene klimatske uslove, dok je potpisivanjem Ugovora o Energetskoj zajednici i Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan, preuzela obaveze izrade Integrisanog nacionalnog i klimatskog plana.
Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan (INEKP) je ključni strateški dokument koji u pogledu obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti i smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte definiše ciljeve za 2030. godinu i predviđa veoma konkretne politike i mere i politike za njihovo dostizanje.
Sadržaj INEKP  je propisan Uredbom (EU) 2018/1999. Saglasno ovoj Uredbi, INEKP ima dva Odeljka A i B. Odeljak A definiše nacionalne ciljeve, politike i mere. Odeljak B sadrži analitičku osnovu  odnosno opis referentnog i naprednih scenarija i njihovih rezultata. INEKP sadrži prikaz postojećeg stanja ključnih politika i odgovarajućih mera za sagledavanje pet dimenzija Uredbe (EU) 2018/1999 opisuje pet dimenzija : 1) dekarbonizacija (emisije gasova sa efektom staklene bašte i obnovljiva energija), 2) energetska efikasnost, 3) energetska sigurnost, 4) unutrašnje energetsko tržište i 5) istraživanje, inovacije i konkurentnost.
Energetska zajednica je 2018. godine usvojila Preporuke o pripremi i razvoju integrisanih nacionalnih  energetskih i klimatskih planova (Recommendation of the Ministerial Council of the Energy Community (2018/1/MC-EnC) i Uputstvo za izradu integrisanih energetskih i klimatskih planova (POLICY GUIDELINES by the Energy Community Secretariat on the development of National Energy and Climate Plans under Recommendation 2018/01/MC-EnC).
Aneksom I Ugovora o Energetskoj zajednici propisana je Regulativa EU 2018/1999 kao acquis communautaire o energetici. Ova regulativa propisuje obavezu izrade Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Odlukom Ministarskog saveta D/2021/14/MC-EnC usvojena je adaptirana regulativa 2018/1999 kojom se propisuje obaveza izrade Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za sve Ugovorne strane.

 

PROCES IZRADE INEKP U SRBIJI

 

U skladu sa navedenom Odlukom, Republika Srbija je u obavezi da izradi i usvoji Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan za period od 2021. do 2030. godine uključujući perspektivu do 2050. godine, kako bi se osigurala doslednost sa dugoročnim relevantnim ciljevima politike na nivou Evropske unije, UNFCC i Energetske zajednice.
U aprilu 2021. godine donet je set zakona iz oblasti energetike i rudarstva, među kojima je, pored novih zakona – Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije,  Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, i Zakon o energetici u kome je propisana obaveza izrade INEKP, kao i praćenje i izveštavanje o njegovoj realizaciji.  
S tim u vezi, u članu 8a stav 1. Zakona o energetici propisano je da u skladu sa preuzetim obavezama koje proističu iz međunarodnog ugovora, ministarstvo nadležno za poslove energetike priprema INKEP u saradnji sa drugim relevantnim ministarstvima.
U aprilu 2022. godine usvojen je Pravilnik o bližem sadržaju i smernicama za određivanje nacionalnih ciljeva integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana, načinu njegove izrade i izveštavanju o njegovoj realizaciji.
Ministarstvo rudarstva i energetike, od februara 2021. godine radi na izradi INKEP-a u okviru projekta „Dalji razvoj kapaciteta energetskog planiranja“, koji je finansiran u celosti iz sredstava IPA fonda Evropske unije. Projekat sprovodi konzorcijum iz Grčke koji predvodi kompanija LDK Consultants SA u saradnji sa Centre for Renewable Energy Sources and Savings (CRES).
U cilju nadzora i praćenja realizacije ovog projekta u skladu sa Projektnim zadatkom, formirane su dve multisektorske Radne grupe u koje je pored predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike uključen veliki broj relevantnih ministarstava i institucija, javnih i privatnih preduzeća, organizacija civilnog društva, dok aktivnosti prate i predstavnici Energetske zajednice, Evropske komisije, Delegacije EU u RS, EBRD i Japanske poslovne Alijanse.
Osnovne informacije o projektu u okviru kog je predviđena izrada INKEP-a, objavljene su na portalu EUzaTEBE: Dalji razvoj kapaciteta za planiranje u energetici (euzatebe.rs).
Informacija o početku procesa izrade Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period do 2030. godine sa vizijom do 2050. godine  je objavljena na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike 20. aprila 2021. godine, nakon održavanja Početnog sastanka i Prvog sastanka Upravnog odbora projekta, kojom je javnost obaveštena i da je projektom, između ostalog, predviđeno sprovođenje javnih konsultacija i konsultacija sa Energetskom zajednicom, izrada i usvajanje Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i usvajanje INKEP-a od strane Vlade Srbije.
U periodu od aprila do jula 2021. obavljeno je prikupljanje velikog broja podataka u formatu ulaznih podataka za alate za energetsko modeliranje.
Za analizu scenarija korišćeni su sledeći softverski alati:
-    Sistem energetskog modeliranja Srbije (SEMS-Serbian Energy Modelling System) - razvijen je korišćenjem okvira za modeliranje TIMES razvijen u okviru ETSAP programa tehničke saradnje pri Međunarodnoj agenciji za energetiku (IEA). Ovaj model se koristi u više od 60 zemalja i 200 institucija koje potvrđuju uspeh metodologije i pristupa i relevantne uvide stečene primenom sistema.
- Alat za makroekonomsku analizu MANAGE koji osigurava interaktivnu vezu između predviđanja razvoja energetskog sektora i razvoja ekonomije i drugih industrija
- ANTARES - Alat za velik prodor OIE na tržište (alat OIE) služi za precizniju analizu razvoja elektroenergetskog sistema za scenarije brzog povećanja proizvodnje električne energije iz OIE.
Dana 8. februara 2022. godine proces izrade INKEP-a je predstavljen pred Parlamentarnim forumom za energetsku politiku Srbije.

 

RANE KONSULTACIJE O RADNIM SCENARIJIMA U PROCESU IZRADE INKEP-a  

 

U periodu od 9. avgusta 2022. do 5. septembra 2022. godine Ministarstvo rudarstva i energetike je sprovelo rane javne konsultacije tokom kojih je zainteresovana javnost bila pozvana da uputi svoje komentare, pitanja i sugestije na objavljena radna scenarija koja su izrađena za potrebe pripreme INEKP-a. Predmet ranih javnih konsultacija su bili: Scenario 1, Scenario 2, Scenario 3 i Scenario S, uz napomenu da se na Scenario 6 (Fit for 55) nisu dostavljali komentari i pitanja jer je urađen isključivo radi uvida šta bi bilo kad bi ciljevi Republike Srbije bili jednaki ciljevima EU.
Više informacija o ranim konsultacijama zajedno sa pratećom dokumentacijom se mogu naći na stranici: https://mre.gov.rs/dokumenta/ostalo/konsultacije-o-radnim-scenarijima-u-procesu-izrade-integrisanog-plana-za-energetiku-i-klimu

 

JAVNE KONSULTACIJE I JAVNA RASPRAVA NA PREDLOG UREDBE O UTVRĐIVANjU INKEP-a I NA IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA INEKP-a NA ŽIVOTNU SREDINU

 

Ministarstvo rudarstva i energetike je u okviru sprovođenja procesa javnih konsultacija 13. juna 2023. godine uputilo poziv stručnoj javnosti i drugim zainteresovanim licima da dostave svoje komentare i sugestije na Predlog Uredbe o utvrđivanju Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana Republike Srbije za period do 2030. godine uključujući perspektivu do 2050. godine. Poziv je zajedno sa Predlogom Uredbe o utvrđivanju INEKP-a na srpskom i engleskom,  pratećom dokumentacijom i izveštajem o sprovedenim javnim konsultacijama objavljen na stranici ministarstva: https://www.mre.gov.rs/tekst/sr/1094/-javne-konsultacije-i-javna-rasprava-na-predlog-uredbe-o-utvrdjivanju-inekp-a.php i na portalu eKonsultacije: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1. Poziv je bio otvoren do 28. jula 2023. godine.

Paralelno sa ovim javnim konsultacijama, u periodu od 22. juna 2023. do 5. avgusta 2023. sprovedene su javne konsultacije na Izveštaj o strateškoj proceni uticaja INEKP-a na životnu sredinu. Poziv za učešće u ovim javnim konsultacijama, zajedno sa navedenim Izveštajem na srpskom i engleskom i pratećom dokumentacijom objavljen je na stranici ministarstva: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1https://www.mre.gov.rs/tekst/sr/1069/-javne-konsultacije-i-javna-rasprava-na-izvestaj-o-strateskoj-proceni-uticaja-inekp-a.php  kao i na portalu eKonsultacije: https://ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/61/1.

Javne rasprave na oba dokumenta su održane 11. jula 2023. godine u Beogradu, 12. jula 2023. godine u Novom Sadu i 14. jula 2023. godine u Nišu.  

U procecu javnih konsultacija prikupljeno je ukupno 549 komentara, kao i 31 preporuka Energetske zajednice, i značajan broj pristiglih komentara i preporuka su postali deo Nacrta INEKP-a.

Na sastanku održanom 21. decembra 2023. godine Radna grupa za praćenje realizacije projekta „Dalji razvoj kapaciteta za energetsko planiranje“ IPA 2017 je usvojila Nacrt INEKP-a zajedno sa Nacrtom Izveštaja o strateškoj proceni uticaja INEKP-a na životnu sredinu.