Državni sekretari i pomoćnici ministra

dr Veljko Kovačević, državni sekretar

Rođen je 10.06.1980. godine u Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalističke i doktorske studije iz oblasti transportnog osiguranja, pomorskog prava i prava unutrašnje plovidbe završio na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Objavio više naučnih članaka iz oblasti pomorskog prava, kao i analize pojedinih pravnih instituta anglo-američkog pravnog sistema.

Predavač po pozivu na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u periodu od 2018. do 2021. godine.

Na Harvard Kennedy School je završio executive senior training za javno-privatna partnerstva i projektno finansiranje.

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture radio od 2008. do 2022. godine, gde je od 2016. godine do 2022. vršio dužnost pomoćnika ministra.

U Ministarstvu rudarstva i energetike radi od novembra 2022. godine, gde je u septembru 2023. godine imenovan za državnog sekretara.

Govori engleski jezik. Otac je dva dečaka.

 

 

Jovana Joksimović, v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima

Rođena 1982. godine u Šapcu. Diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom stekla i zvanje Specijaliste za upravljanje projektima na Fakultetu organizacionih nauka.

Član je Inženjerske komore Srbije i licencirani inženjer, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu i sudski veštak u oblasti građevinarstva pri Ministarstvu pravde.

Tokom prethodnog petnaestogodišnjeg profesionalnog radnog iskustva, radila je na praćenju procesa pristupanja EU Republike Srbije, koordinirala programiranje projekata u oblasti energetike, transporta, životne sredine, digitalne i socijalne infrastrukture iz  fondova EU, učestvovala u izradi strateških dokumenata, sporazumima o bespovratnim sredstvima i sporazumima o bilateralnoj i multilateralnoj saradnji,  kao i na izradi projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne projekte. Aktivno je učestvovala u praćenju procesa pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, u procesima programiranja Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA) upravljanjem celim projektnim ciklusom u okviru tehničkog sekretarijata Nacionalnog IPA koordinatora, kao u koordinaciji višekorisničkih programa Investicionog okvira za zapadni (WBIF).

U Ministarstvo rudarstva i energetike dolazi sa širokim stručnim iskustvom radeći prethodno i u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvu za evropske integracije, ali takođe i sa praktičnim iskustvom u oblasti kontrole i nadzora građevinskih radova koje je stekla u Saobraćajnom institutu „CIP“, odnosno sa iskustvom licenciranog inženjera u građevinskom sektoru.

Na prethodnu poziciju - Koordinatora za infrastrukturni i regionalni razvoj u Sektoru za planiranje i programiranje fondova EU i razvojne pomoći u oblasti energetike, životne sredine, saobraćaja, socijalne i digitalne infrastrukture u okviru Ministarstva za evropske integracije, angažovana je u oktobru 2017. godine, gde je rukovodila i organizovala rad Odeljenja i aktivno sarađivala sa nadležnim institucijama Republike Srbije, institucijama EU, donatorskom zajednicom i međunarodnim finansijskim institucijama na planiranju investicija, uključujući i koordinaciju planiranja, identifikacije i prioritizacije programa za finansiranje kroz različite fondove, kao i aktivnu bilateralnu i multilateralnu saradnju.

Poseduje brojne sertifikate sa održanih obuka i seminara, posebno iz domena međunarodne saradnje, upravljanja strukturnim fondovima EU, finansijskih i ekonomskih analiza infrastrukturnih projekata i sl.

Govori engleski jezik, a  takođe se služi i nemačkim i ruskim jezikom.

 

 

Maja Vukadinović, v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za energetsku efikasnost i klimatske promene

Rođena u Beogradu, gde je završila Osnovnu školu, XIII beogradsku gimnaziju i diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je završila i master studije u oblasti menadžmenta u javnim nabavkama, koje su realizovane u saradnji sa Fakultetom „Tor Vergata“ iz Rima. Ima položen državni stručni ispit i ispit za službenika za javne nabavke. Profesionalnu karijeru započela u GO Čukarica na imovinsko– pravnim poslovima. Nakon toga, u Gradskoj upravi grada Beograda, u Telu za centralizovane javne nabavke, obavljala je poslove javnih nabavki, u zvanju stručni saradnik a kasnije i načelnik Odeljenja za javne nabavke i tehničku dokumentaciju. Karijeru u javnim nabavkama, jedno vreme je obavljala u konsultantskoj firmi za savetovanje u oblasti javnih nabavki gde je jedno vreme vršila funkciju direktora, zatim u  Ministarstvu države uprave i lokalne samouprave u kome je obavljala i poslove rukovodioca Grupe za javne nabavke, kao i u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP gde je obavljala poslove direktora Sektora za javne nabavke. U ministarstvu rudarstva i energetike je od februara 2023. godine.

 

 

dr Ivan Janković, v.d. pomoćnika ministra rudarstva i energetike za geologiju i rudarstvo