Sektor za elektroenergetiku

U Sektoru za elektroenergetiku obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu stručnih osnova za izradu strategije razvoja energetike i programa ostvarivanja strategije u oblasti elektroenergetike odnosno električne energije; pripremu izveštaja o realizaciji navedenih strateških dokumenata; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz ove oblasti i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; davanje mišljenja na akte čiji su predlagači drugi državni organi i organizacije; praćenje rada energetskih subjekata u oblasti elektroenergetike i to: praćenje nivoa gubitaka u prenosnoj i distributivnoj mreži, praćenje priključenja na prenosni i distributivni elektroenergetski sistem, praćenje kvaliteta isporučene električne energije, praćenje sigurnosti snabdevanja električnom energijom, koordinaciju poslova u vezi sa projektima i investicijama u oblasti elektroenergetike, praćenje i učestvovanje u postupku reorganizacije javnih preduzeća i društva kapitala iz oblasti elektroenergetike; realizaciju Posebnog akta Vlade kojim se javnim preduzećima iz oblasti elektroenergetike daju u svojinu nepokretnosti koje ne predstavljaju mrežu u smislu Zakona o energetici; izradu akata koja proizlaze iz drugih zakona, a odnose se na svojinu i investitorska prava; pripremu predloga mera Vlade u slučaju poremećaja u radu elektroenergetskog sistema ili poremećaja na tržištu električne energije; preduzimanje mera radi obezbeđivanja uslova za sigurno snabdevanje električnom energijom; izdavanje energetskih dozvola za objekte za proizvodnju električne energije snage preko 10 MW; pripremu tenderske dokumentacije i sprovođenje tendera za izbor garantovanog i rezervnog snabdevača; pripremu predloga rešenja o izuzeću od primene pravila za pristup sistemu; praćenje i analizu propisa kojim se uređuje zaštita kupaca električne energije; izradu podzakonskih akata iz oblasti zaštite kupaca električne energije; praćenje i analiza propisa kojima se uređuje zaštita kupaca električne energije i izrada akata po žalbama na prvostepena rešenja o statusu energetski ugroženog kupca; izradu predloga rešenja po žalbama na rešenja elektroenergetskih inspektora; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti elektroenergetike, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.