Javne nabavke

Javne nabavke Ministarstva rudarstva i energetike

Javne nabavke se sprovode putem Portala javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS br. 91/2019) i kome možete pristupiti na linku ispod:

https://jnportal.ujn.gov.rs/

 

Plan javnih nabavki za tekuću godinu možete preuzeti na dnu stranice.

 

Zakon o javnim nabavkama, član 183.

XV PORTAL JAVNIH NABAVKI

Portal javnih nabavki je jedinstveni informacioni sistem koji omogućava:


1) naručiocima sastavljanje, slanje na objavljivanje i objavljivanje oglasa o javnim nabavkama na standardnim obrascima; stavljanje na raspolaganje dokumentacije o nabavci i objavljivanje i dostavljanje odluka u postupcima javnih nabavki, kao i objavljivanje planova javnih nabavki;

2) naručiocima slanje oglasa o javnim nabavkama na standardnim obrascima Kancelariji za publikacije radi objavljivanja u Službenom listu Evropske unije;

3) svim zainteresovanim licima besplatan, neograničen i direktni pristup, pretraživanje, pregledanje i preuzimanje objavljenih oglasa o javnim nabavkama i dokumentacije o nabavci;

4) privrednim subjektima podnošenje ponuda, prijava, planova i projekata;

5) otvaranje ponuda, prijava, planova i projekata;

6) komunikaciju i razmenu podataka između naručilaca i privrednih subjekata, u skladu sa odredbama ovog zakona;

7) komunikaciju i razmenu podataka između Kancelarije za javne nabavke i naručilaca, u skladu sa članom 62. st. 2. i 3. ovog zakona;

8) podnošenje zahteva za zaštitu prava, drugu komunikaciju i razmenu dokumentacije između ponuđača, naručioca i Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki;

9) vođenje evidencije registrovanih subjekata;

10) upravljanje bazom podataka objavljenih i razmenjenih na Portalu javnih nabavki;

11) pristup bazi podataka Kancelariji za javne nabavke, Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Državnoj revizorskoj instituciji i Republičkom javnom tužilaštvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti.


Korišćenje Portala javnih nabavki omogućeno je za sve korisnike bez naknade.