Sektor za geologiju i rudarstvo

U Sektoru za geologiju i rudarstvo obavljaju se poslovi koji se odnose na: rudarstvo i geološka istraživanja; izradu Strategije i sprovođenje politike razvoja prirodnih resursa i rudarstva; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i tehničkih propisa iz ove oblasti i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; pripremu analiza efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u oblasti; geološka istraživanja i eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detaljnih istražnih radova u oblasti prirodnih resursa i oblasti geoloških istraživanja u vezi sa eksploatacijom mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa; izradu bilansa mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa; izradu normativa i standarda za izradu geoloških karata, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.