Informacije od javnog značaja Uprave

Informacije od javnog značaja

Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva.

Radi ostvarivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi javne vlasti, ovim zakonom ustanovljen je institut Poverenika za informacije od javnog značaja, kao samostalanog državnog organa, koji je nezavisan u vršenju svoje nadležnosti.

Organ vlasti je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, odnosno uređenog zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži potpunu i tačnu traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju tog dokumenta. Ako organ vlasti na zahtev ne odgovori u roku, tražilac može uložiti žalbu Povereniku, osim u slučajevima utvrđenim ovim zakonom.

Odgovorno lice u organu vlasti u skladu sa ovom zakonom određuje jedno ili više službenih lica za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

 

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja ispred Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti je:

Senida Tahirbegović, načelnik Odeljenja za sprovođenje programa i projekata finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti – senida.tahirbegovic@mre.gov.rs ;

 

Lica koja obrađuju zahteve za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Sandra Mitić, Grupa za pripremu i sprovođenje programa i projekata finansiranja aktivnosti i mera

unapređenja energetske efikasnosti u sektorima domaćinstva, javnom sektoru, industriji, komercijalnom sektoru i MSP – sandra.mitic@mre.gov.rs;

Sunčica Bojović, Grupa za pripremu i sprovođenje programa i projekata energetske efikasnosti koji se realizuju u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i donatorima – suncica.bojovic@mre.gov.rs;

 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti:

  • elektronskom poštom na adresu lica ovlašćenog za rešavanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja: senida.tahirbegovic@mre.gov.rs , i/ili licima koja obrađuju zahteve: sandra.mitic@mre.gov.rs i suncica.bojovic@mre.gov.rs;
  • predajom na šalteru pisarnice koja se nalazi na adresi: Beograd, Nemanjina 22-26;
  • ili putem pošte na istu adresu.

Obaveza ovlašćenog lica je da prima zahteve, obaveštava tražioca o posedovanju informacija i obezbeđuje uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno dostavlja informaciju na odgovarajući način, odbija zahtev rešenjem, preduzima mere za unapređenje prakse postupanja sa nosačima informacija, prakse održavanja nosača informacija, kao i prakse njihovog čuvanja i obezbeđenja.