Direktor

Tatjana Stojanović

Rođena je 1969. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je 1994. godine na Poljoprivrednom fakultetu, odsek za prehrambenu tehnologiju, Univerziteta u Beogradu.


U periodu od juna 1994. do avgusta 2003. godine je radila u privatnom sektoru na poslovima finansija, praćenja uvozno izvoznih regulativa, razvijanja i širenja prodajne mreže i dr.

Od jula 2006. do jula 2007. godine bila je angažovana kao član Upravnog odbora u Nacionalnoj fondaciji za bezbednost saobraćaja, gde je učestvovala u naučno – istraživačkim poslovima za potrebe fondacije, imala komunikaciju sa relevantnim društvenim institucijama, učestvovala u radu Upravnog odbora.

Od jula 2007. do januara 2011. godine zaposlena je u državnoj upravi na poslovima: saradnje sa konzularno-diplomatskim predstavnicima i međunarodnim organizacijama, organizacije sastanaka delegacija predstavnika država, poslovnih foruma, trgovinskih i investicionih sajmova, konferencija i okruglih stolova, praćenja makroekonomskih pokazatelja, spoljnotrgovinske razmene i razvoja unutrašnjeg tržišta. 

U periodu od aprila 2009. do januara 2011. godine rukovodila je projektom SEETAC (South-East European Transport Axis Cooperation).

Od februara 2011. do avgusta 2021. godine zaposlena u državnoj upravi. Radila na poslovima priprema zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata, praćenju i implementaciji projekata koji se finansiraju u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i donatorima, kao i projektima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije. Učestvovala je u radu Komisije za sprovođenje Konkursa za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača. Učestvovala je u radu Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača, unapređenju sistema zaštite potrošača i razvoju regionalnih savetovališta za zaštitu potrošača u Republici Srbiji.