Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije

U Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije obavljaju se poslovi koji se odnose na: izradu, usaglašavanje i zaključivanje međudržavnih dokumenata kojima se stvara državno-pravni okvir za uspostavljanje i razvijanje međunarodne saradnje u oblasti rudarstva i energetike; praćenje i analizu međunarodno-pravnih instrumenata; izradu, usaglašavanje i zaključivanje programa i protokola o saradnji, kao osnovnih dokumenata kojima se definišu konkretne oblasti međunarodne saradnje u oblasti rudarstva i energetike; koordinaciju i pripremu potvrđivanja, odnosno pristupanja međunarodnim ugovorima; koordinaciju sprovođenja multilateralnih sporazuma i saradnju sa sekretarijatima multilateralnih sporazuma u cilju njihovog sprovođenja; praćenje međunarodne politike u oblasti rudarstva i energetike i predlaganje mera i aktivnosti za usklađivanje nacionalnih prioriteta i pristupanje međunarodnoj saradnji; definisanje prioriteta, oblika, sadržaja i modaliteta međunarodne saradnje, kao i praćenje njihovog ostvarivanja; koordinaciju priprema platformi za nastup predstavnika Ministarstva na međunarodnim sastancima, sastancima strana ugovornica multilateralnih ugovora iz oblasti rudarstva i energetike; saradnju sa Energetskom zajednicom, Međunarodnom agencijom za obnovljive izvore energije, Energetskom poveljom i Generalnim direktoratom za energetiku Evropske komisije kao međunarodnim institucijama u oblasti energetike; upravljanje pripremom dokumenata u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru Pregovaračkog poglavlja „Energetika”; izradu strateških dokumenata za pristupanje EU u oblasti rudarstva i energetike; iniciranje i koordinaciju aktivnosti na identifikaciji potreba za međunarodnom pomoći sektora rudarstva i energetike; praćenje i analizu međunarodno-pravnih instrumenata, politike EU; koordinaciju usaglašavanja zakona i drugih propisa sa propisima EU i drugim međunarodnim propisima u oblasti rudarstva i energetike; praćenje pravnih tekovina EU iz delokruga Ministarstva; pripremanje mišljenja na nacrte zakona i drugih propisa koje pripremaju druga ministarstva, posebne organizacije i drugi organi i organizacije, odnosno propise koje donose imaoci javnih ovlašćenja u skladu sa zakonom; realizaciju pretpristupnih projekata EU, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.