Direktor

Dragiša Lazarević

Rođen je 1971. godine u Begradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini 1998. godine.

2023 - Bivši član nadzornog odbora EPS-a;

2022 - Direktor Uprave za rezerve energenata;

2020 - Agencija za sprečavanje korupcije - Sektor za proveru imovine i prihoda javnih funkcionera;

2008-2018 - Morava mermer a.d. Beograd, u kojem napreduje od direktora pravne službe do pomoćnika direktora, a nakon toga i do generalnog direktora. U navedenom periodu unapređuje stečena menadžerska i pravna znanja i veštine (rukovođenje društvom i upravljanje kadrovima; planiranje, prodaja i otkup akcija; poslovi uvoza; poslovi izrade i praćenja realizacije ugovora sa investitorima i izvođačima građevinskih radova; nabavke sirovina, mašina i opreme; zastupanje društva pred sudovima i drugim državnim organima u vođenju sudskih i upravnih sporova i postupaka iz oblasti privrednog, radnog i imovinskog prava, kao i naknade štete);

2000-2004 - Punkt p.p. Beograd - Kao direktor navedenog društva, pored zastupanja, bio je angažovan na unapređenju i proširenju poslovanja, kao i upravljanju kadrovima. Tokom svog radnog angažovanja u pomenutom družtvu razvija napredne menadžerske veštine, u prilog čemu govori činjenica da je funkciju direktora preuzeo u momentu kada je društvo raspolagalo jednom poslovnicom sa dva zaposlena lica, da bi prilikom napuštanja funkcije, u sklopu društva bilo više od 60 poslovnica sa oko 220 zaposlenih;

1998-2000 - Kosmet osiguranje a.d. Priština - Po završetku Pravnog fakulteta, zapošljava se u pomenutom društvu i napreduje do zamenika direktora pravne službe. Tom prilikom stiče značajno pravno znanje i iskustvo iz oblasti osiguranja, imovinsko-pravnih i radnih odnosa sa akcentom na rešavanje sporova u vezi sa osiguranjem imovine i lica, i naknade štete;

Od 1999. do 2014. godine, osim rada u pomenutim društvima, bio je radno angažovan u advokatskoj kancelariji advokata Branka Čolovića, Boška Čegara i Vladimira Zreleca iz Beograda, gde stiče značajno iskustvo i znanje, i razvija veštine u primeni prava, zakona, podzakonskih akata i ostalih pozitivno pravnih propisa, kao i veštine u rešavanju pravnih i srodnih sporova. Takođe, stiče veliko iskustvo, znanja i veštine iz oblasti prava koja su regulisana Zakonom o privrednim društvima.