Sektor za energetsku efikasnost i klimatske promene

U Sektoru za energetsku efikasnost i toplane obavljaju se poslovi koji se odnose na: energetiku Republike Srbije na sistemskom nivou; usklađivanje razvoja energetskih sektora na nacionalnom i lokalnom nivou; pripremu stručnih osnova za izradu nacrta zakona, predloga podzakonskih akata i usklađivanje propisa sa propisima Evropske unije; izradu tehničkih propisa iz ove oblasti, kao i analizu efekata primene tih propisa; pripremu odgovora na poslanička pitanja i pitanja po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u ovoj oblasti; komunalnu energetiku; racionalnu upotrebu energije i energetsku efikasnost; klimatske promene u oblasti energetike i zaštite životne sredine; analizu infrastrukturnih potreba i planiranje i izradu predloga programa lokalne komunalne infrastrukture; saradnju i komunikaciju sa međunarodnim razvojnim i finansijskim institucijama koje se bave finansiranjem lokalnih komunalnih projekata; koordinaciju aktivnosti učesnika u projektima lokalne komunalne infrastrukture, kao i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

 

OBAVEŠTENjA

TAKSE

  • Taksa za izdavanje licence za obavljanje poslova energetskog menadžera iznosi 970,00 dinara.
  • Taksa za izdavanje uverenja o položenom ispitu za energetskog menadžera iznosi 480,00 dinara.

(Navedeni iznosi važe od 1. jula 2023. godine, prema usklađenim dinarskim iznosima iz Tarife republičkih administrativnih taksi)