Nadležnosti i organizaciona struktura

U Upravi za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti (u daljem tekstu: Uprava) obavljaju se izvršni i stručni poslovi koji se odnose na :

pripremu predloga godišnjeg programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti; u skladu sa osnovnim aktima politike energetske efikasnosti o drugim aktima i propisima; koje Ministarstvo podnosi Vladi radi donošenja; priprema predloge projekata i sprovodi projekte energetske efikasnosti koji se finansiraju sredstvima Evropske Unije; drugih međunarodnih fondova i bilateralnih donacija; učestvuje u pripremi međunarodnih sporazuma iz oblasti energetske efikasnosti; sprovodi sve aktivnosti u vezi sa dodelom sredstva podsticaja za sprovođenje mera energetske efikasnosti i druge aktivnosti radi podsticanja energetske efikasnosti, a naročito: priprema i organizacija sprovođenja javnih poziva, pregled prijava, utvrđivanje osnova za realizaciju dodele sredstava, utvrđivanje korisnika kojima se sredstva dodeljuju i drugo; prati realizaciju ostvarenih ušteda energije i smanjenje emisija SO2 ostvarenih sprovođenjem aktivnosti koje je podsticao, kao i efekte podsticaja i o tome izveštava Vladu; preko Ministarstva izveštava Vladu o realizaciji godišnjeg programa finansiranja mera politike energetske efikasnosti i za sufinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u javnom i stambenom sektoru; učestvuje u pripremi NEKP i propisa iz oblasti energetske efikasnosti, koje pripremaju Ministarstvo i Ministarstvo nadležno za oblast građevinarstva; zaključuje ugovore sa korisnicima sredstava i druge ugovore iz svoje nadležnosti; učestvuje u pripremi stručnih mišljenja iz oblasti energetske efikasnosti; učestvuje u donošenju Programa podizanja svesti iz oblasti energetske efikasnosti; organizuje sprovođenje aktivnosti na podizanju svesti, obuka iz oblasti energetske efikasnosti i podržava druge izvođače takvih aktivnosti; pružanje informacija o mogućnostima finansijske podrške za primenu mera energetske efikasnosti, organizuje pružanje informacija i saveta o mogućnostima primene mera energetske efikasnosti, načinu realizacije energetskih usluga i o značaju i mogućnostima sprovođenja energetskih pregleda; priprema posebne programe za primenu mera energetske efikasnosti kod energetski ugroženih i drugih kupaca radi smanjenja energetskog siromaštva, u saradnji sa Ministarstvom nadležnim za poslove zaštite životne sredine; priprema planove, programe i projekte kojima se podstiče zamena kotlova na ugalj i mazut kotlovima na gas i drvnu biomasu - pelet, zamena niskoefikasnih peći na ugalj i druga čvrsta goriva visokoefikasnim pećima na drvnu biomasu, ugradnja solarnih krovnih kolektora za proizvodnju toplotne energije, ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, kao i ugradnja toplotnih pumpi; obavlja poslove u vezi sa evidencijom obveznika, obračunom i plaćanjem naknade za unapređenje energetske efikasnost u skladu sa zakonom kojim se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara i aktima donetim na osnovu zakona; obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.

Za obavljanje poslova iz zakonom utvrđenog delokruga Uprave obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:

  • Odeljenje za sprovođenje programa i projekata finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti - Načelnica: Senida Tahirbegović; email: senida.tahirbegovic@mre.gov.rs;
  • Grupa za pripremu i sprovođenje programa i projekata energetske efikasnosti koji se realizuju u saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i donatorima - Rukovodilac: Maja Isakov; email: maja.isakov@mre.gov.rs; 
  • Grupa za pripremu i sprovođenje programa i projekata finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti u sektorima domaćinstva, javnom sektoru, industriji, komercijalnom sektoru i MSP;
  • Grupa za materijalno-finansijske poslove.